Contributie

Aan onze leden vragen wij contributie. De contributie wordt betaald vanaf het moment dat een lid zichzelf inschrijft bij de vereniging. De bedragen worden elk jaar door de ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt geïncasseerd via automatische incasso en per jaar omstreeks 10 juni.

Contributiebedragen (per 01-01-2024):

Soort lid Opmerking Contributie
Leerlingen in opleiding Betalen alleen lesgeld. Vrijgesteld
Startersgroep Spelend lid, ongeacht leeftijd € 54,00
Opleidingsorkest Spelend lid, ongeacht leeftijd € 94,00
Harmonieorkest Spelend lid en > 14 jaar € 200,00
Bestuurslid Niet spelend vrijgesteld
Overige leden o.a. vaandeldrager vrijgesteld
Rustende leden Leden die niet muzikaal of bestuurlijk actief zijn zoals ereleden en oud leden. vrijgesteld
Proeflidmaatschap Bij wijze van proef mag men 3 maanden kosteloos deelnemen aan het harmonieorkest, zonder zich ergens aan te binden. vrijgesteld

Kortingsregelingen

 • Gezinskorting, Een tweede lid uit een gezin krijgt een korting van 10% op de contributie. Een derde lid 20%, een vierde lid 30%.
 • Indien een lid in bezit is van een eigen instrument en dit gebruikt bij de harmonie, krijgt het lid na toestemming van het bestuur en instrumentencommissie een korting van €25,- op de contributie.
 • In speciale gevallen kan het bestuur besluiten een kortingsregeling toe te passen.

Toeslagen

 • Indien een lid een instrument in bruikleen heeft van de harmonie en dit structureel wenst te gebruiken bij een andere vereniging kan dat slechts met toestemming van het bestuur en tegen een vergoedingsbedrag van € 25,-

Contributieafspraken

 • Op de contributiebedragen vindt jaarlijks indexering plaats op basis van de CPI voor alle huishoudens.
 • Een contributiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari.
 • De contributie wordt jaarlijks na vaststelling in de ALV geïncasseerd via automatisch incasso.
 • Toetredende leden betalen contributie vanaf de maand dat ze lid worden, dat wil zeggen voor de resterende maanden in het kalenderjaar betalen zij tijdsevenredig.
 • Voor de berekening van de contributiehoogte, inclusief de kortingen, is de situatie op 1 januari van het betreffende kalenderjaar bepalend.
 • Uittredende leden die vóór 1 juli als lid worden uitgeschreven betalen het eerste half jaar contributie. Opzeggers vanaf 1 juli betalen het gehele jaar.
 • De betaling van contributie is na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap en inachtneming van de opzegtermijn (1 maand) verschuldigd tot het einde van een halfjaarlijkse periode, respectievelijk tot 1 januari of tot 1 juli.
 • Kosten voor verbruiksartikelen komen geheel op rekening van de vereniging
 • In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

Meld je aan!

Meld je nu aan om lid te worden van Harmonie Unie.