Vertrouwenspersoon

Koninklijke Harmonie Unie hecht er grote waarde aan dat iedereen die betrokken is bij de vereniging op een fijne en veilige manier kan genieten van het muziek maken. Leden, vrijwilligers en ouders kunnen zaken waarnemen, die hen zorgen baren en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is.

Bespreek je dit liever niet (direct) met het bestuur dan kun je vanaf nu terecht bij onze vertrouwenspersoon. Hieronder lees je meer waarvoor je bij haar terecht kunt en wat ze voor jou kan betekenen.

Onze vertrouwenspersoon is:

Jenny Jeucken              doktersassistente en praktijkmanager

Jenny is te bereiken op het e-mailadres, dat uitsluitend voor haar toegankelijk is: vertrouwenspersoon@harmonieunie.nl

Waarom een vertrouwenspersoon?

Koninklijke Harmonie Unie is een muziekvereniging waar iedereen op een fijne en veilige manier muziek moet kunnen maken. Daar hoort bij dat mensen zich niet buitengesloten of onheus bejegend mogen voelen.

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Het mooiste zou zijn wanneer de persoon wiens gedrag als ongewenst wordt ervaren daar rechtstreeks op wordt aangesproken. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een docent is.

Leden en vrijwilligers van de vereniging kunnen zaken waarnemen, die hen zorgen baren en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden ondernomen, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken. In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met betrokkene over wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Een vertrouwenspersoon is zo iemand. Een vertrouwenspersoon is een deskundig en gerespecteerd individu die goed naar mensen kan luisteren, hen objectief kan adviseren en desgevraagd met raad en daad terzijde kan staan.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden. Kijk ook naar ons pestprotocol.
  • machtsmisbruik en verbale agressie.
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een ander of gedrag dat je als onprettig ervaart.
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging.
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als lid/docent verstandig is .
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.
  • of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je betekenen?

Slachtoffers van ongewenste omgangsvormen hebben recht op deskundige hulp en opvang. De eerste stap is natuurlijk een geval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de direct betrokkene. Dit is de meest directe weg, maar daar is soms durf voor nodig. Een volgende stap zou kunnen zijn één en ander te bespreken met een bestuurslid, zodat het bestuur zo mogelijk maatregelen kan treffen om de zaak uit de wereld te helpen. Een nadeel hiervan is, dat wellicht het hele bestuur op de hoogte zal zijn en dat is meestal niet de bedoeling.

De laatste en misschien de meest wenselijke stap is de zaak te bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan van groot belang zijn als eerstelijns opvang voor klachten ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en zij kan, waar nodig, advies uitbrengen of in het ergste geval doorverwijzen naar andere externe deskundigen.

De werkwijze van de vertrouwenspersoon wordt gekenmerkt door omzichtigheid en vertrouwelijkheid en kan bestaan uit advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Daar waar mogelijk stimuleert de vertrouwenspersoon melder zelf een oplossing te bewerkstelligen. Bij de afweging over zijn/haar opstelling houdt de vertrouwenspersoon rekening met; de aard van de problemen waarop de melding betrekking heeft; het persoonlijk belang en welzijn van melder; de belangen van anderen en de belangen van de harmonie.

Duidelijk moet echter zijn dat de vertrouwenspersoon zelf zich niet als hulpverlener zal opstellen of actieve nazorg verleent. Zij is primair aanspreekpunt en verwijzer. Dit onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Ieder jaar zal een rapportage over de activiteiten van de vertrouwenspersoon zonder naam en toenaam van de betrokkenen aan het bestuur gegeven worden.   

Wie is onze vertrouwenspersoon?

Mijn naam is Jenny Jeucken – Spreeuwenberg en ik woon samen met Léon en onze 3 meiden in Sevenum. Ik kijk altijd met veel bewondering als er muziek wordt gespeeld en ben ik zelf helaas nooit verder gekomen dan de blokfluit. Desalniettemin wil ik me voor de harmonie graag inzetten als vertrouwenspersoon. ik bied je graag een luisterend oor, ga samen met je op zoek naar een passende oplossing en zal altijd je informatie in vertrouwen bewaren. Ook kan de vereniging altijd een beroep doen op mij. Op deze manier hoop ik dat iedereen met veel plezier de muzieklessen volgt.