Privacybeleid

Datum: 20 april 2020

Koninklijke Harmonie Unie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Met dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Harmonie Unie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Bezoekers van optredens en uitvoeringen worden geacht ermee akkoord te gaan dat tijdens optredens en uitvoeringen van de harmonie foto’s of filmopnamen kunnen worden gemaakt. Deze foto’s en filmopnamen kunnen gebruikt worden op onze website of sociale media of ten behoeve van marketing in folders en flyers.

Als Koninklijke Harmonie Unie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Secretariaat Koninklijke Harmonie Unie;
E-mail: secretaris@harmonieunie.nl