Huishoudelijk reglement

 1. Het lidmaatschap van de Koninklijke Harmonie Unie houdt in dat leden verplicht zijn aan alle muzikale activiteiten van de vereniging deel te nemen.
 2. Bij verhindering tot deelname aan een activiteit is men verplicht zich vroegtijdig af te melden. Met vroegtijdig wordt bedoeld: zodra men redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat men moet verzuimen.
 3. Afhankelijk van de aard en de duur van het verzuim dient men zich op de volgende wijze af te melden:
  1. Afmeldingen voor een langere periode (bv. ziekte/cursus) bij de voorzitter
  2. Afmeldingen voor uitvoeringen en/of repetities dient met redenen bij het afmeldingssecretariaat: 
   Voor het opleidingsorkest via email: afmeldenopleidingsorkest@harmonieunie.nl  
   Voor het harmoniesorkest via email: afmelden@harmonieunie.nl  
   Voor de slagwerkgroep via email: afmeldenslagwerkgroep@harmonieunie.nl
 4. Wanneer een lid tot 3 keer toe zonder afmelding bij een activiteit afwezig is geweest volgt schorsing van het lidmaatschap. (voor vervolgprocedure zie statuten)
 5. Elk lid ontvangt een instrument in bruikleen van de harmonie. Een ieder is verplicht zijn instrument, koffer, lessenaar, partituren en uniform zodanig te onderhouden en op te bergen dat schade uitgesloten is. Bij eventuele schade door nalatigheid is het betreffende lid aansprakelijk voor de door de vereniging geleden schade.
 6. Gebruik van het instrument buiten de activiteiten van de harmonie is alleen dan toegestaan wanneer het bestuur hiervoor toestemming heeft verleend. Gebruik van een instrument buiten medeweten van het bestuur heeft tot gevolg dat er geen verzekeringsdekking bestaat op het collectieve contract en eventuele schade door het lid zelf betaald moet worden.
 7. Alle leden dienen zich bij alle activiteiten van de vereniging gedisciplineerd te gedragen.
 8. (Jeugd)leden worden in het opleidingsorkest en/of slagwerkgroep opgenomen wanneer ze minimaal een jaar op een instrument les hebben gehad in goed overleg met de dirigenten van het opleidingsorkest en de slagwerkgroep.
 9. (Jeugd)leden mogen in het harmonieorkest plaatsnemen in de maand volgend op het behalen van het A-diploma. 
  Vanaf het behalen van het B-diploma of na 3 jaar in het bezit te zijn van het A-diploma moet het (jeugd)lid toetreden tot het harmonieorkest. Uitzonderingen ter beoordeling aan het bestuur.
 10. Ter ondersteuning van het opleidingsorkest worden deze (jeugd)leden verzocht eveneens de activiteiten van het opleidingsorkest te bezoeken tot minimaal 1 jaar na toetreding tot het harmonieorkest. Uitzonderingen ter beoordeling aan het bestuur.
 11. Ieder (jeugd)lid bij het harmonieorkest en het opleidingsorkest dient te beschikken over een eigen muziekstandaard. De slagwerkgroep heeft de muziekstandaarden in eigen beheer.
 12. Bij concerten en optredens wordt het officiële uniform gedragen, (zie Kledingvoorschrift). Uitzonderingen ter beoordeling aan het bestuur.
 13. De wekelijkse repetitie van het harmonieorkest is op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, met een pauze van 21.00 uur tot 21.15 uur. Alle leden worden geacht de repetitie tot 22.00 uur te bezoeken. Voor jeugdleden tot 15 jaar is er de mogelijkheid om de repetitie tot 21.00 uur te bezoeken. Vanaf 15 jaar wordt iedereen geacht de volledige repetitie bij te wonen. Uitzonderingen ter beoordeling aan het bestuur. 
 14. De wekelijkse repetitie van het opleidingsorkest is op maandagavond van 18:45 uur tot 19:45 uur. Alle (jeugd)leden worden geacht de repetitie tot 19:45 uur te bezoeken. Uitzonderingen ter beoordeling aan het bestuur.
 15. De wekelijkse repetitie van de slagwerkgroep is op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. Alle (jeugd)leden worden geacht de repetitie tot 20.30 uur te bezoeken. Uitzonderingen ter beoordeling aan het bestuur.